8 Ιουνίου 2023

Αυξημένα τα κέρδη για τον όμιλο της Εuromedica

• Κύκλος εργασιών χρήσης 2014 στα 186,4 εκ. ευρώ έναντι 177,8 εκ. ευρώ την χρήση 2013, μη συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί rebate – clawback. Μετά τις προβλέψεις για rebate – clawback, ο κύκλος εργασιών μειώνεται στα 140,4 εκ. ευρώ για την χρήση 2014, έναντι 137,0 εκ ευρώ την προηγούμενη χρήση.
• Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα 43,6 εκ. ευρώ την χρήση 2014, έναντι 27,9 εκ. ευρώ την χρήση 2013, μη συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για rebate & clawback. Συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για rebate – clawback, τα ποσά διαμορφώνονται σε ζημίες 7,6 εκ. ευρώ για το 2014 έναντι ζημιών 12,9 εκ. ευρώ την χρήση 2013.
• Οι ζημίες μετά φόρων ανέρχονται σε 2,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 25,4 εκ. ευρώ το 2013 μη συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για rebate – clawback. Συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων (Rebate – Clawback) ζημίες 63,5 εκ. ευρώ για το 2014, έναντι ζημιών 55,6 εκ. ευρώ το 2013.
• Επικέντρωση στις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης και τον ιατρικό τουρισμό.
Ο Όμιλος εταιρειών Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Βασικός παράγοντας που επηρέασε την χρήση 2014 αποτέλεσε η επικέντρωση σε δραστηριότητες του εξωτερικού, που αντιστάθμισε σε κάποιο βαθμό τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία και τις νομοθετικές παρεμβάσεις για το rebate και το clawback. Επιπλέον, συνεχίστηκε με επιτυχία και η προσπάθεια για την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ύψος των 186,4 εκ. ευρώ την χρήση 2014 έναντι 177,8 εκ. ευρώ την χρήση 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 4,8%. Συμπεριλαμβάνοντας τις προβλέψεις για rebate & clawback ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσης 2014 ανήλθε σε 140,4 εκ. ευρώ από 137,0 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,5%. Η θετική αυτή μεταβολή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων συμφωνιών για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, στο πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα του ιατρικού τουρισμού, κίνηση η οποία συνεισέφερε τόσο στην πληρότητα των μονάδων, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα.
Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα μικτά κέρδη (χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback) ανήλθαν στο επίπεδο των 53,9 εκ. ευρώ έναντι 39,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 35,4%. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για rebate & clawback (ύψους 46,1 εκ. ευρώ την χρήση 2014 και 40,8 εκ. ευρώ την χρήση 2013) τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκ. της παρελθούσας χρήσης.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αποφάσεων που αφορούν το clawback και το rebate. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προσφυγές κατατέθηκαν την 27/9/2013 (αναφερόμενη στο clawback) και 8/11/2013 (αναφερόμενη στο rebate) αντίστοιχα. Η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως είχε ορισθεί αρχικά την 26/11/2013 και έπειτα από αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ.

Επί πλέον σημειώνεται ότι εντός της κλειόμενης χρήσεως, και συγκεκριμένα την 21/2/2014 και την 14/3/2014, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δυο (2) αποφάσεις βάσει των οποίων αναστέλλει την διαδικασία εκτέλεσης, τόσο για το clawback όσο και για το rebate, κατά ποσοστά που ανέρχονται σε 51% περίπου των ποσών που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια του ΕΟΠΥΥ για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2013. Πέραν των προαναφερθέντων αποφάσεων το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με τις υπ. Αριθμ. Α) 218-2014 & Β) 09-2015 αποφάσεις παρέσχε στην εταιρία το δικαίωμα αναστολής 100% της εκτέλεσης των ατομικών ειδοποιητηρίων από τον ΕΟΠΥΥ, για Rebate & Clawback του Α’ εξαμήνου 2013.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν, χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback, στο επίπεδο των 43,6 εκ. ευρώ έναντι 27,9 εκ. ευρώ το 2013, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης των αποφάσεων της Διοίκησης για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προβλέψεις για rebate & clawback, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μεταβάλλονται σε ζημία 7,6 εκ ευρώ έναντι ζημίας 12,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ύψος των 2,4 εκ. ευρώ το 2014 έναντι ζημιών 19,1 εκ. ευρώ το 2013, χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback. Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω προβλέψεις, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων μεταβάλλονται σε ζημιές 48,8 εκ. ευρώ για την χρήση 2014, έναντι ζημιών 59,9 εκ. ευρώ για το σύνολο της παρελθούσας χρήσης.
Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν την χρήση 2014 σε ζημίες 2,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 25,4 εκ. ευρώ το 2013, χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για rebate & clawback, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων μεταβάλλονται σε ζημιές 63,5 εκ. ευρώ για το 2014, έναντι 55,6 εκ. ευρώ για το 2013.
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επικρατεί στον τομέα υγείας αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό οι προσπάθειες της Διοίκησης επικεντρώνονται στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών με στόχο την επίτευξη βιώσιμης χρηματοοικονομικής δομής και θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες θα διασφαλίσουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την είσπραξη των απαιτήσεων από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ενέργειες για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της βορείου Αφρικής και των Βαλκανίων, με σχετικές επενδυτικές επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ περαιτέρω ενέργειες γίνονται και για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και την διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών.

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας