11 Ιουνίου 2023

Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας: Υποχρεωτική η καταχώριση – Τι προβλέπει η σχετική απόφαση

Υποχεωτική είναι η καταχώριση των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στο Μητρώο (Μ.Ε.Φ.) που τηρεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Προκειμένου να γίνει η καταχώριση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. Με την αίτηση κατατίθενται συνημμένα: α) Αντίγραφο της βεβαίωσης λειτουργίας του Εργαστηρίου, β) βεβαίωση έναρξης της οικονομικής δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ (νομικά και φυσικά πρόσωπα), γ) αντίγραφο καταστατικού και πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ (για νομικά πρόσωπα).

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της κεντρικής πλατφόρμας του Π.Σ.Φ. και απευθύνεται στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει το εργαστήριο. Το Περιφερειακό Τμήμα εξετάζει την αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και αποφασίζει για την καταχώρισή της στο Μ.Ε.Φ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο στο κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα.

Επιβάλλεται ετήσια εισφορά ποσού εξήντα (60,00) ευρώ, για την καταχώριση στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας (Μ.Ε.Φ.) για κάθε Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας. Η εισφορά καταβάλλεται στον Π.Σ.Φ μέσω του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος με την εγγραφή στο Μ.Ε.Φ. και σε κάθε υποβολή της

ετήσιας δήλωσης. Στις περιπτώσεις δε κατά τις οποίες ο κάτοχος της βεβαίωσης λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας είναι φυσικοθεραπευτής – μέλος του Π.Σ.Φ., καταβάλλει μόνο την ετήσια συνδρομή μέλους του Π.Σ.Φ. και απαλλάσσεται της ετήσιας εισφοράς για το Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας.

Το ποσό της ετήσιας εισφοράς δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Όλοι οι κάτοχοι βεβαίωσης λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση στο Περιφερειακό Τμήμα, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, στην οποία καταγράφεται η ύπαρξη ή μη τυχόν επελθουσών μεταβολών.

Το ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης διατίθεται από τα Περιφερειακά Τμήματα ή αναρτάται στον ιστότοπο του Π.Σ.Φ. και η μορφή και το περιεχόμενό του αποφασίζεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ.

Σε κάθε κάτοχο βεβαίωσης λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας που υποβάλλει εμπρόθεσμα την ως άνω δήλωση και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται πινακίδα που αναγράφει «Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» και έχει ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Η πινακίδα –μεταξύ άλλων – φέρει μοναδικό αύξοντα αριθμό μητρώου, διακριτικό QR-CODE.

Η πινακίδα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Περιφερειακού

Τμήματος. Η ισχύς της έγγραφης ένδειξης ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η πινακίδα «Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» αναρτάται υποχρεωτικά στην είσοδο του εργαστηρίου με ευθύνη του επιστημονικά υπεύθυνου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχονται μεταβολές στα στοιχεία της βεβαίωσης λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Φ.

Η εγγραφή του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας στο Μητρώο (αριθμός Μητρώου) κοινοποιείται από το Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Φ. στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα θέματα επιβολής προστίμου που αφορούν σε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρησης στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών σε όλη την επικράτεια υποχρεούνται μέσα σε τρείς μήνες (90 ημέρες) από την δημοσίευση της παρούσας να αποστείλουν στον Π.Σ.Φ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) λίστα με τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας που έχουν λάβει άδεια/βεβαίωση λειτουργίας.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του φορέα ενημερώνουν τον δικαιούχο αυτού (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την υποχρέωση εγγραφής του Εργαστηρίου στο Μ.Ε.Φ. Το Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. τηρουμένων των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679].

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας