10 Ιουνίου 2023

Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές: Εγκύκλιος για τη συλλογή αποβλήτων και την ανακύκλωση – Τι ισχύει για τα… ηλεκτρονικά απόβλητα

Εγκύκλιο για τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων, εξέδωσε το υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, αναφορικά με την χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, προβλέπεται η υποχρεωτική οργάνωση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα εντός των χώρων λειτουργίας των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.  Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή άλλα μέσα κατάλληλου χρωματισμού και κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του.

Αναφορικά με την χωριστή συλλογή χαρτιού με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, προβλέπεται η υποχρεωτική οργάνωση της χωριστής συλλογής χαρτιού από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των ασθενών.

Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή, προβλέπεται ότι οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια άνω των 300 κλινών, οφείλουν να ακολουθούν την κάτωθι ιεράρχηση αναφορικά με τα απόβλητα τροφίμων:

α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, όπως μέσω της μείωσης: των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία,

β) χρήση απούλητων (μη χρησιμοποιούμενων) τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,

γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην τροφίμων»,

δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου,

ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,

στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων τα οποία διατίθενται ως δωρεά, στο Ηλεκτρονικό Μητρών Αποβλήτων Τροφίμων – ΗΜΑΤ, ειδική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων – ΗΜΑ (https://wrm.ypeka.gr).

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (https://wrm.ypeka.gr), η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στα μητρώα ΗΜΑ και ΗΜΑΤ, για το έτος 2022 παρατείνεται έως και τις 19 Μαΐου 2023.

Αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των δημόσιων Υγειονομικών Μονάδων:

Η διαχείριση, διακίνηση και απόσυρση του πάγιου εξοπλισμού που είναι υπό την κυριότητα φορέων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ πραγματοποιείται μόνο μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα υλικά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους όρους πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων.

Για το λόγο αυτό αρμόδια για την απόσυρση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Δημόσιων Υγειονομικών Μονάδων, ακολουθώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική τους διαχείριση, είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα ιατρικά βοηθήματα και τα ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

Για την απόσυρση των ανωτέρω υλικών απαιτείται αναγγελία στη Δ.Δ.Δ.Υ. ενώ τα αποσυρόμενα υλικά παραμένουν αποθηκευμένα στην Υγειονομική Μονάδα ή άλλο κατάλληλο χώρο, μέχρι την επιτυχή δημοπράτησή τους και την απομάκρυνσή τους από τον συμβεβλημένο με τη Δ.Δ.Δ.Υ. αδειοδοτημένο συλλέκτη. Ειδικότερα αναφορικά με την απόσυρση λαμπτήρων, επί του παρόντος εξαιρούνται από την ανωτέρω διαδικασία και η απόρριψή τους πραγματοποιείται σε συνεργασία της Υγειονομικής Μονάδας με το αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας