21 Μαρτίου 2023

Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2015 Ομίλου Euromedica

Κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2015 στα 39,9 εκ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου προβλέψεων για την εφαρμογή των διατάξεων για clawback και rebate και στα 31,4 εκ. ευρώ μετά τις ως άνω προβλέψεις.
 Λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) στα 8,2 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 μη συμπεριλαμβανομένου των ανωτέρω προβλέψεων. Λειτουργικές ζημίες 0,3 εκ. ευρώ μετά τις ως άνω προβλέψεις.
 Αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: ζημίες 8,4 εκ. ευρώ
 Επικέντρωση στις αγορές του εξωτερικού οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης καθώς και στον ιατρικό τουρισμό.
Ο Όμιλος εταιρειών Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για τη πρώτο τρίμηνο του 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Η αρνητική οικονομική συγκυρία που συνεχίζει να επικρατεί στην Ελληνική οικονομία, οι πολιτικές αναταραχές – αστάθεια σε χώρες από τις οποίες η εταιρία αντλούσε τον κύριο όγκο ιατρικού τουρισμού, καθώς και οι νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με το rebate και το clawback, ήταν οι τρείς παράγοντες που επηρέασαν καθοριστικά την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2015.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας, την 23/07/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 ο οποίος καθορίζει την διαδικασία εφαρμογής του αυτόματου μηχανισμού επιστροφών (clawback) καθώς και του επιπλέον κλιμακούμενο ποσοστού επιστροφής (rebate) επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.
Η Διοίκηση του Ομίλου καθώς και οι λοιπές κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των ανωτέρω αποφάσεων, αναμένοντας την έκδοση της σχετικής απόφασης. Επιπλέον, εντός της προηγούμενης χρήσεως έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες αναστέλλεται η διαδικασία εκτέλεσης τόσο για το clawback όσο και για το rebate.
Ωστόσο, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις, για τις χρήσεις 2013, 2014 καθώς και για την περίοδο 01.01-31.03.2015, για την πιθανή επίδραση από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων συνολικών ποσών € 38.949 και € 96.845 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε 31,3 εκ. ευρώ έναντι 45,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ προ των επιπτώσεων από το rebate και το clawback ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε 39,9 εκ.
ευρώ έναντι 55,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας μείωση της τάξης του 28,6%. Σημειώνεται ότι η πτώση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική θετική επίδραση που είχαν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού στα αποτελέσματα της συγκρίσιμης περιόδου.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε 2,9 εκ. ευρώ έναντι 12,8 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ προ των προβλέψεων για το rebate και clawback τα μικτά κέρδη του Ομίλου την 31/03/2015 ανήλθαν σε 11,4 εκ. ευρώ από 23,6 εκ. ευρώ την 31/03/2014. Η μείωση των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2014, αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην μείωση τόσο των μικτών κερδών όσο και του μικτού περιθωρίου κέρδους.
Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε ζημίες 0,3 εκ. ευρώ έναντι κερδών 9,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο την παρελθούσας χρήσης. Σημειώνεται ότι μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες προβλέψεις το EBITDA το πρώτο τρίμηνο του 2015 διαμορφώνεται σε κέρδη 8,2 εκ. ευρώ, έναντι 20,4 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 60,0%.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε ζημίες 9,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 8,4 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,9 εκ. ευρώ την 31/03/2014.
Παρά την δεδομένη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η Ελληνική οικονομία και αγορά, η Διοίκηση του Ομίλου, συνεχίζει απρόσκοπτα την εκτέλεση του επιχειρησιακού της πλάνου. Η επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και βιώσιμης χρηματοοικονομικής δομής γενικότερα, αποτελεί τον βασικό στόχο του Ομίλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων, η οποία θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού. Ο Όμιλος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την είσπραξη των απαιτήσεων από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ενέργειες για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, ενώ περαιτέρω ενέργειες γίνονται και για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και την διασύνδεση των μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών.

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας