24 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΙΣΑ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών και ειδικευόμενων ιατρών που εργάζονται στα νοσοκομεία απλήρωτοιO Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία και είναι απλήρωτοι, προτείνει δε επίσκεχη εργασίας για τους ειδικευόμενους. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ διευκρινίζει τα εξή:

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 4337/9-4-2015 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Νοσοκομείου σας περί μη δυνατότητας επίσχεσης εργασίας των ειδικευομένων του Νοσοκομείου σας , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η άποψη της νομικής υπηρεσίας του ΙΣΑ είναι η εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 123/1975 (ΦΕΚ Α’ 172/20-08-1975) «Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος η εις θέσιν ειδικευομένου πρόσληψις Ιατρών εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα δια την πλήρωσιν των κενών και εκάστοτε κενουμένων πάσης φύσεως νομοθετημένων θέσεων ενεργείται δια συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου»
«Η διάρκεια της σύμβασης των εις θέσιν ειδικευομένου τοποθετούμενων Ιατρών ορίζεται ίση προς τον απαιτούμενον , εν εκάστη περιπτώσει, χρόνον δια την απόκτησιν μιας κυρίας και μόνον ειδικότητος ή δι όσον χρόνον παρέχει άσκησιν η κλινική, το εργαστήριον ή το τμήμα Νοσηλευτικού Ιδρύματος, εις ο ούτος ασκείται και μέχρι συμπληρώσεως του απαιτούμενου δια την απόκτησιν της μιας κυρίας και μόνο ειδικότητος».
Περαιτέρω στις διατάξεις των άρθων 325,349,648,652,653,655,656 κ.α του Αστικού Κώδιακ ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 325 Α.Κ : «Αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή με την οφειλή του , έχει δικαίωμα , εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής ωσότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (δικαίωμα επίσχεσης)»
Άρθρο 349 Α.Κ: «Ο δανειστής γίνεται υπερήμερος , αν δεν αποδέχεται την παροχή που του προσφέρεται. Η προσφορά πρέπει να είναι πραγματική και η προσήκουσα».
Άρθρο 648 Α.Κ: «Με την σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει για ορισμένο ή χρόνο , την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλλει το συμφωνημένο μισθό. Σύμβαση εργασίας υπάρχει και όταν ο μισθός υπολογίζεται κατά μονάδα της παρεχόμενης εργασίας ή κατ’ αποκοπήν, αρκεί ο εργαζόμενος ή να προσλαμβάνεται ή να απασχολείται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο».
Άρθρο 649 Α.Κ: «Αν η εργασία κατά τις συνηθισμένες περιστάσεις παρέχεται μόνο με μισθό λογίζεται σιωπηρά ότι έχει συμφωνηθεί μισθός»
Άρθρο 652 Α.Κ: «Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή αμέλεια του».
Άρθρο 653 Α.Κ: «Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει το συμφωνημένο ή συνηθισμένο μισθό»
Άρθρο 655 Α.Κ: «Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια , ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και , αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης , καταβάλλεται στο τέλος καθενός απ’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Σε εργασία κατά μονάδα ή κατ’ αποκοπήν ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα στα προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις ανάλογα με την εργασία που έχει προσφέρει και τις δαπάνες που τυχόν έκανε».
Άρθρο 656 Α.Κ: «Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό , χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σ’ άλλο χρόνο. Ο εργοδότης όμως έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από την ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού.»
Οι ειδικευόμενοι έχουν συνάψει σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και υπάγονται στο καθεστώς του Ν. 3205/2003, που καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου. Η υποχρέωση της συμμετοχής στις εφημερίες, κατέστησε αυτές τακτικώς ανά μήνα παρεχόμενη εργασία, η αποζημίωση της οποίας αποτελεί σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ανά μήνα αποδοχών των Ιατρών. Ενόψει δε της υποχρεωτικότητας τέλεσης των εφημεριών, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, κατατάσσονται σε τρεις (3) Ζώνες, ανάλογα με την έδρα τους (άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3205/2003, όπως σήμερα ισχύει). Συνεπώς, όλοι οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανάλογα με τη Ζώνη στην οποία ανήκει η υγειονομική μονάδα που υπηρετούν, ανάλογα με το βαθμό τους και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, δικαιούνται να λαμβάνουν ανά μήνα συγκεκριμένη αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό και τύπο εφημεριών (άρθρο 66 παρ.27 του Ν.3984/2011, ΦΕΚ Α’ 150).
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων οι οποίες καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλλληλεγγύης εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους. Η καταβολή δε της αποζημίωσης για εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στο τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, μετά από σχετική βεβαίωση για τη πραγματοποίηση τους από το Διοικητή του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
Επίσης οι ειδικευόμενοι ιατροί, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 1397/1983 απαγορεύεται να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν σχέση συγγραφική ή καλλιτεχνική δημιουργία. Επίσης απαγορεύεται να κατέχουν οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική θέση, με αποτέλεσμα η μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών μας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εφημερίες αποτελούν το ήμισυ του μηνιαίου εισοδήματος,τους προξενεί ανεπανόρθωτη βλάβη με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.
Κατά παγία νομολογία, ο εξαναγκασμός ιατρών του ΕΣΥ και ειδικευομένων σε υπερωριακή απασχόληση με τη μορφή μηνιαίων εφημεριών, η αποζημίωση των οποίων δεν καταβάλλεται κατά παράβαση του προστατευτικού κοινωνικού δικαιώματος της εργασίας του άρθρου 22 του Συντάγματος, αποτελεί παράνομη συμπεριφορά και θεμελιώνει ευθύνη του εργοδότη Δημοσίου ή ν.π.δ.δ και ως εκ τούτου πρέπει να αποκαταστήσει τη βλάβη που προκαλεί στους ιατρούς η υποχρεωτική και χωρίς αμοιβή παροχή της συνταγματικώς ανεπίτρεπτης υπερωριακής εργασίας.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει έναντι του εργοδότη του ληξιπρόθεσμη αξίωση από δεδουλευμένους μισθούς ή από άλλη αιτία δικαιούται να προχωρήσει σε επίσχεση της μελλοντικής εργασίας του, να αρνηθεί δηλαδή τη παροχή αυτής, μέχρις ότου ο υπερήμερος εργοδότης εκπληρώσει την υποχρέωση του, καταβάλλοντας τις καθυστερούμενες αποδοχές ή άλλες οφειλόμενες νόμιμες ή συμβατικές παροχές. Προϋπόθεση άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης είναι η αξιόλογη καθυστέρηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εργοδότη, ανεξάρτητα από το αν η καθυστέρηση οφείλεται σε δυστροπία του.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι σε καμία περίπτωση η επίσχεση εργασίας δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί καταχρηστική διότι υπήρξε αξιόλογη καθυστέρηση αλλά και οι αποδοχές που τους καταβλήθηκαν αποτελούν το ήμισυ του τελικού μισθού τους και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να καλύψει τα προς τω ζήν τους.
Επειδή λοιπόν το Νοσοκομείο ως εργοδότης έχει καταστεί υπερήμερο υποχρεούται σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις στην πληρωμή του μισθούς τους, μέχρις ότου επέλθει άρση της υπερημερίας του με την καταβολή των οφειλομένων.»
Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο ΙΣΑ έχει εκφράσει την συμπαράσταση του στον αγώνα των ιατρών του Νοσοκομείου σας και ελπίζουμε ότι άμεσα θα εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματα σας, με την δική σας άμεση παρέμβαση για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου σας και την διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας